Giỏ hàng

Chính Sách Bảo Mật

CÁC LIÊN KẾT

1.   Trang web của Việt Hà có thể chứa các liên kết dẫn đến các trang không do Việt Hà duy trì hoặc kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm.  Khi bạn kích hoạt bất kỳ liên kết nào, bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro khi bạn rời trang web của Việt Hà và truy cập vào các trang đó.  Việt Hà sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào có liên quan trong trường hợp này.
2.   Việt Hà không chịu trách nhiệm đối với thông tin, tài liệu do các đơn vị quảng cáo hoặc tài trợ đăng trên trang web.

CHÍNH SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN

Việt Hà đã thiết lập chính sách an toàn thông tin nhằm ngăn chặn sự xâm nhập hoặc sử dụng thông tin trái phép bằng các biện pháp sau:

1.   Tường lửa.

2.   Dữ liệu thông tin của Khách Hàng và giao dịch được bảo vệ bằng cách mã hóa 128-bit Secure Socket Layer (SSL).  Mã hóa SSL là một giao thức bảo mật Internet được sử dụng bởi các trình duyệt Internet để truyền tải các thông tin nhạy cảm. 

3.   Chúng tôi kiểm tra hệ thống định kỳ nhằm đảm bảo không có vi phạm về bảo mật và để đảm bảo sự an toàn đối với thông tin của Khách Hàng sẽ không bị tổn hại.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân và Quyền Riêng Tư này là một bộ phận của các Điều Khoản và Điều Kiện.
VH tôn trọng quyền riêng tư cá nhân liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân.  Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân và Quyền Riêng Tư này được xây dựng phù hợp theo quy định pháp luật có liên quan về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân (“Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân”).  Cho mục đích của Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân và Quyền Riêng Tư này, “Dữ Liệu Cá Nhân” sẽ có nghĩa như đã được định nghĩa trong Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân.  Việt Hà có thể thay đổi Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân và Quyền Riêng Tư tại từng thời điểm và Khách Hàng nên kiểm tra chính sách này thường xuyên.

A.   MỤC ĐÍCH THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

1.   Bằng việc cung cấp bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào về tên, giới tính, tuổi, ngày sinh, thông tin liên lạc, nghề nghiệp, sở thích và/hoặc các thông tin khác qua internet cho các mục đích mà Việt Hà liệt kê dưới đây, Khách Hàng theo đây cho phép Việt Hà được quyền thu thập, lưu giữ, sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích sau:
•   cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ mà Việt Hà kinh doanh;
•   giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, hoặc gửi tài liệu quảng cáo và/hoặc khuyến mại cho Khách Hàng;
•   tiến hành nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ mới dành cho Khách Hàng;
•   thông báo cho khách hàng về các chương trình ưu đãi, sản phẩm mới, các thông tin cập nhật và chương trình khuyến mại;
•   tiết lộ thông tin cần thiết cho các mục đích nêu trên hoặc theo quy định pháp luật.

2.   Khách Hàng đồng ý rằng Việt Hà được quyền tiết lộ và chuyển giao (trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc nước ngoài) cho đại lý, nhà thầu, đối tác, đơn vị quảng cáo, các nhà mạng, công ty liên kết, các tổ chức tài chính, hoặc các cá nhân có ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật với Việt Hà, các công ty trong cùng tập đoàn, người nhận chuyển giao hoặc kế thừa các quyền của Việt Hà để sử dụng, tiết lộ, xử lý, lưu giữ hoặc chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích quy định tại Chính Sách này trên cơ sở đại diện và nhân danh Việt Hà.  Nếu Khách Hàng không muốn tiếp tục nhận thông tin hoặc không muốn chúng tôi sử dụng, tiết lộ hoặc chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng cho bất kỳ mục đích nào quy định tại Chính Sách này, Khách Hàng có thể liên hệ hoặc gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ và địa chỉ email cung cấp ở cuối Chính Sách này.

3.   Dữ Liệu Cá Nhân cung cấp bởi Khách Hàng sẽ được lưu giữ bởi Việt Hà cho đến khi hoàn tất các mục đích quy định tại Chính Sách này, lưu giữ theo quy định pháp luật, quy định về kế toán hoặc để nhằm bảo vệ lợi ích của Việt Hà.

B.   BẢO MẬT

1.   Dữ Liệu Cá Nhân lưu trữ bởi Việt Hà sẽ được bảo mật phù hợp theo quy định của Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân và Quyền Riêng Tư của Việt Hà, phù hợp với quy định pháp luật có hiệu lực tại từng thời điểm.


2.   Tất cả các câu hỏi, nhận xét, đề nghị hoặc thông tin nào không phải là Dữ Liệu Cá Nhân được gửi hoặc đăng trên trang của Việt Hà EShop sẽ được xem là tự nguyện cung cấp cho Việt Hà trên cơ sở không bảo mật và không độc quyền.  Việt Hà có quyền sử dụng, tái sản xuất, tiết lộ, chuyển giao, xuất bản, phát và/hoặc đăng những thông tin đó một cách tự do, bao gồm việc chuyển thông tin đó cho các công ty liên kết liên quan đến việc phát triển, sản xuất hoặc tiếp thị sản phẩm, dịch vụ và để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

C.   AN TOÀN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Việt Hà sẽ nỗ lực và thực hiện các bước khả thi để đảm bảo Dữ Liệu Cá Nhân do Việt Hà nắm giữ được bảo vệ khỏi bất kỳ sự mất mát, sử dụng sai mục đích, chỉnh sửa, truy cập hoặc tiết lộ trái phép, thay đổi, hoặc phá hủy nào.

D.   QUYỀN TIẾP CẬN DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

1.   Khách Hàng có quyền tiếp cận Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng mà Việt Hà đang nắm giữ hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân không chính xác, không hoàn chỉnh, nhầm lẫn hoặc chưa cập nhật.
2.   Nếu Khách Hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân và Quyền Riêng Tư của Việt Hà hoặc Khách Hàng muốn tiếp cận, chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của mình, hoặc rút lại sự chấp thuận cho Việt Hà sử dụng, xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích nêu tại Chính Sách này, Khách Hàng có thể gửi yêu cầu của mình cho chúng tôi tại địa chỉ liên hệ sau đây:

    Customer Services / Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng
    Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt Hà
    Số 4 Lô A, Trường Sơn, P15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
    Email: info@viethapharmacorp.com.vn 

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web của Việt Hà , Khách Hàng xác nhận và đồng ý chấp nhận các rủi ro có thể xảy ra đối với việc sử dụng trang web. Đối với các quyền mà Khách Hàng có được theo quy định của luật bảo vệ người tiêu dùng và trong giới hạn luật định, Việt Hà sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với Khách Hàng hoặc bất kỳ cá nhân nào đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát mang tính trực tiếp, gián tiếp, hệ quả, kéo theo, hoặc thiệt hại cho việc mất lợi nhuận, doanh thu nào phát sinh từ việc sử dụng, truy cập, hoặc không thể sử dụng trang web. Không giới hạn các nội dung nêu trên:

TRANG NÀY VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN, TÀI LIỆU CHỨA ĐỰNG TRÊN TRANG NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ THỰC TRẠNG HIỆN TẠI MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN SỰ ĐẢM BẢO HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN NGỤ Ý LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU, CHẤT LƯỢNG, TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP, RIÊNG TƯ HOẶC KHÔNG VI PHẠM. VIỆT HÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ LỖI HOẶC THIẾT SÓT NÀO TRONG NỘI DUNG CỦA TRANG NÀY. VIỆT HÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM (TRONG GIỚI HẠN LUẬT ĐỊNH) ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP TRANG NÀY/CATALOGUE, VIỆC THỰC HIỆN HOẶC KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC, LỖI, THIẾU SÓT, GIÁN ĐOẠN, XÓA BỎ, KHIẾM KHUYẾT, CHẬM TRỄ TRONG HOẠT ĐỘNG HOẶC TRUYỀN TẢI, VIRUS MÁY TÍNH, MẤT ĐƯỜNG TRUYỀN, TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN BỊ CHẶN, VẤN ĐỀ ĐỐI VỚI PHẦN CỨNG HOẶC PHẦN MỀM (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC MẤT DỮ LIỆU HOẶC CÁC VẤN ĐỀ VỀ TƯƠNG THÍCH), LẤY CẮP, PHÁ HỦY HOẶC THAY ĐỔI TRANG WEB, CHO DÙ LÀ BỒI THƯỜNG CHO VI PHẠM THEO HỢP ĐỒNG, NGOÀI HỢP ĐỒNG, CHO SỰ BẤT CẨN HOẶC DO BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP GÂY RA DO VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG NÀY/CATALOGUE, HOẶC ĐĂNG TẢI, PHÁT HÀNH DỮ LIỆU, CHỮ VIẾT, HÌNH ẢNH HOẶC CÁC THÔNG TIN, TÀI LIỆU KHÁC LÊN TRANG NÀY HOẶC ĐĂNG TẢI, PHÁT HÀNH DỮ LIỆU, CHỮ VIẾT, HÌNH ẢNH HOẶC CÁC THÔNG TIN, TÀI LIỆU KHÁC TỪ TRANG NÀY.

Top
page